سينماي مستقل و ملي به حمايت ملي نياز دارد

سينماي مستقل و ملي به حمايت ملي نياز دارد
براي راه اندازي صندوق بيكاري و بازنشستگي سينما به باشگاه مردمي سينماي ايران بپيونديد
دوستان و عزيزان همراه من عدد ٧٧٧ را به شماره ٣٠٧٠ پيامك كنيد .
اين تنها سامانه خانه سينماست

سينماي مستقل و ملي به حمايت ملي نياز دارد
براي راه اندازي صندوق بيكاري و بازنشستگي سينما به باشگاه مردمي سينماي ايران بپيونديد
دوستان و عزيزان همراه من عدد ٧٧٧ را به شماره ٣٠٧٠ پيامك كنيد .
اين تنها سامانه خانه سينماست