دیشب با حضور مجید بهرامی , نمایش “ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند” افتتاح شد.

دیشب با حضور مجید بهرامی , نمایش “ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند” افتتاح شد.

دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393

دیشب با حضور مجید بهرامی , نمایش “ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند” افتتاح شد.

دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393