تقدير آنا نعمتی از مديريت شهري

«آنا نعمتي» بازيگر سينما در متن اختصاصي كوتاهي كه براي روزنامه «تهران امروز» فرستاده از مديريت شهري براي احداث تونل نيايش تشكر كرده است. متن اين پيام اينچنين است: 
 

در اين روزها كه خبرهاي بد آلودگي هوا، گراني‌ها، ترافيك سرسام‌آور و… مجال نفس كشيدن را از ما گرفته، وزيدن نسيمي خوش هم مي‌تواند ما را وادار به تمرين نفس عميق كشيدن كند كه كم‌كم داشتيم فراموش مي‌كرديم. ديروز كه براي اولين بار از تونل تازه افتتاح شده نيايش گذر مي‌كردم به افتخار عامل و آمرين اين عمل نيكو و ماندگار، به دور از همه هياهوهايي كه خسته مان كرده و وعده‌هايي كه اينچنين مي‌شود و آنچنان مي‌شود اما نمي‌شود؛ فرصتي شد تا درود بفرستيم بر آنان كه تلاش مي‌كنند تا بازكنند گره‌اي از مشكلات مردم را. 

“تهران امروز”

«آنا نعمتي» بازيگر سينما در متن اختصاصي كوتاهي كه براي روزنامه «تهران امروز» فرستاده از مديريت شهري براي احداث تونل نيايش تشكر كرده است. متن اين پيام اينچنين است: 
 

در اين روزها كه خبرهاي بد آلودگي هوا، گراني‌ها، ترافيك سرسام‌آور و… مجال نفس كشيدن را از ما گرفته، وزيدن نسيمي خوش هم مي‌تواند ما را وادار به تمرين نفس عميق كشيدن كند كه كم‌كم داشتيم فراموش مي‌كرديم. ديروز كه براي اولين بار از تونل تازه افتتاح شده نيايش گذر مي‌كردم به افتخار عامل و آمرين اين عمل نيكو و ماندگار، به دور از همه هياهوهايي كه خسته مان كرده و وعده‌هايي كه اينچنين مي‌شود و آنچنان مي‌شود اما نمي‌شود؛ فرصتي شد تا درود بفرستيم بر آنان كه تلاش مي‌كنند تا بازكنند گره‌اي از مشكلات مردم را. 

“تهران امروز”