آنا نعمتی سفیر مهربانی شد

قریب به 10 سال از تاسیس بنیاد نیکوکاری دست های مهربان می گذرد؛ نهادی که بنیان خود را براساس حفظ اصالت و کرامت خانواده پایه ریزی کرد.
خانواده، این حریمِ کوچک که بزرگترین چارچوب رشد فرهنگ و تربیت بشر در آن حفاظت می شود گاه بی دفاع ترین معبد مقدس جهان می شود که از حیاتی ترین حقوق طبیعی خود نیز بازمی ماند و این مظلومیت هنگامی رقم می خورد که زنی تنها یا کودکی معصوم سپر دفاع و حمایت از این کانون کوچکِ گرانبها گشته و با تنی ضعیف و پاهایی رنجور، سرپرستی خانواده ای را برعهده می گیرد. زنان تنها و آسیب پذیر و کودکانی که در خردسالی به بلوغ درک خشونت زندگی رسیده اند حمایتگر خانواده خود شده و چشم نیاز به دستانشان را لمس می کنند.
آری! قصه آغازِ ما از اینجا شروع شد؛ از نقطه ای که چند وجدان بیدار مرزهای خانواده را فارغ از نژاد، آیین و جنسیت به وسعت این سرزمین ترسیم کرده و این باور را زندگی کردند که ما هر زمانی هرکجای این زمین خاکی که باشیم همه در کنار هم به عنوان یک خانواده و با نام ایران شناخته می شویم.
پس فریاد در گلومانده زنان و کودکان بی سرپرست وطنمان را شنیدیم و صدای رسای آنان شدیم؛ دستهای تنها و سردشان را دیدیم و مهربانانه دست در دستشان گذاشتیم و یاور بی کسی هایشان شدیم تا مباد چشمی ببیند که در هجمه طوفان های سهمگین زندگی نهال های با طراوت و سبز این سرزمین خمیده گردد.
ما یاوران بنیاد نیکوکاری دست های مهربان بر این باوریم که داشتن خانواده ای سالم و موفق و برخورداری از حقوق طبیعی زندگی، حق هر انسان آزاد است پس گرد هم جمع شدیم تا حریمی مستحکم برای خانواده های بی سرپرست و ایتام وطنمان بسازیم و درخت تناور خانواده این عزیزان را از هر گزند و آسیبی حفاظت نماییم تا آن هنگام که به بار خوشبختی و توانمندی برسد و ما سرسبزی و راست قامتی شان را مغرورانه به تماشا نشینیم.
این بنیاد با هدف پایان دادن به فقر و توانمندسازی خانواده های بی بضاعت و ایتام و ایجاد شرایط زندگی سالم برایشان، تشکیل گردید و فعالیت های خود را بر محور حمایت از آنان در همه ابعاد آموزشی، بهداشتی، مادی و … قرار داد.
ما در این بنیاد برای برآورده کردن آرزوهای ساده اما دست نیافتنی فرشته های بی پناه دست در دست هم گذاشتیم و به یاری شان شتافتیم؛ هنگامی که بر سفره کوچکشان غذایی گرم قرار دادیم، هنگامی که دلخوش به تحصیل با مدادی شکسته و دفتری پاره بودند و برایشان مدرسه ساختیم، هنگامی که برای تسکین دردهای عمیق شان دارویی پیدا نمی کردند و برایشان بیمارستان و درمانگاه ساختیم، هنگامی که لباس سپید عروسی برایشان رویایی تلخ بود و با اعطای جهیزیه برایشان شبی پرستاره ساختیم؛ آن هنگام، معجزه رخ داد.
اینک در دهمین سال میلادمان مفتخریم سرافرازانه اعلام کنیم که به جمع یاوران بنیاد فرشته ای مهربان ملحق شده تا سفیر مهربانی مان باشد و صدای ضعیف زنان و کودکان تنها و بی سرپرست این سرزمین را با مهرش به نغمه ای خوش بدل کرده و به گوش همگان رساند.
خوشحالیم که هنرمندی ارزشمند به جمع مان ملحق شده و از این لحظه بانو آنا نعمتی را سفیر نیکوکاری بنیاد دست های مهربان معرفی می نماییم.
فرشته های بی پناه!
می دانیم بی رحمی روزگار بین ما و شما فاصله انداخته، اما شما دیگر تنها نیستید ما قایق می شویم و به کمکتان می آییم و هیچ طوفانی نمی تواند جدایمان کند.

Ich bin bewandert in fast allen bereichen der https://homeworkhelper.net terraristik, der katzen- und kleinnagerhaltung.

قریب به 10 سال از تاسیس بنیاد نیکوکاری دست های مهربان می گذرد؛ نهادی که بنیان خود را براساس حفظ اصالت و کرامت خانواده پایه ریزی کرد.
خانواده، این حریمِ کوچک که بزرگترین چارچوب رشد فرهنگ و تربیت بشر در آن حفاظت می شود گاه بی دفاع ترین معبد مقدس جهان می شود که از حیاتی ترین حقوق طبیعی خود نیز بازمی ماند و این مظلومیت هنگامی رقم می خورد که زنی تنها یا کودکی معصوم سپر دفاع و حمایت از این کانون کوچکِ گرانبها گشته و با تنی ضعیف و پاهایی رنجور، سرپرستی خانواده ای را برعهده می گیرد. زنان تنها و آسیب پذیر و کودکانی که در خردسالی به بلوغ درک خشونت زندگی رسیده اند حمایتگر خانواده خود شده و چشم نیاز به دستانشان را لمس می کنند.
آری! قصه آغازِ ما از اینجا شروع شد؛ از نقطه ای که چند وجدان بیدار مرزهای خانواده را فارغ از نژاد، آیین و جنسیت به وسعت این سرزمین ترسیم کرده و این باور را زندگی کردند که ما هر زمانی هرکجای این زمین خاکی که باشیم همه در کنار هم به عنوان یک خانواده و با نام ایران شناخته می شویم.
پس فریاد در گلومانده زنان و کودکان بی سرپرست وطنمان را شنیدیم و صدای رسای آنان شدیم؛ دستهای تنها و سردشان را دیدیم و مهربانانه دست در دستشان گذاشتیم و یاور بی کسی هایشان شدیم تا مباد چشمی ببیند که در هجمه طوفان های سهمگین زندگی نهال های با طراوت و سبز این سرزمین خمیده گردد.
ما یاوران بنیاد نیکوکاری دست های مهربان بر این باوریم که داشتن خانواده ای سالم و موفق و برخورداری از حقوق طبیعی زندگی، حق هر انسان آزاد است پس گرد هم جمع شدیم تا حریمی مستحکم برای خانواده های بی سرپرست و ایتام وطنمان بسازیم و درخت تناور خانواده این عزیزان را از هر گزند و آسیبی حفاظت نماییم تا آن هنگام که به بار خوشبختی و توانمندی برسد و ما سرسبزی و راست قامتی شان را مغرورانه به تماشا نشینیم.
این بنیاد با هدف پایان دادن به فقر و توانمندسازی خانواده های بی بضاعت و ایتام و ایجاد شرایط زندگی سالم برایشان، تشکیل گردید و فعالیت های خود را بر محور حمایت از آنان در همه ابعاد آموزشی، بهداشتی، مادی و … قرار داد.
ما در این بنیاد برای برآورده کردن آرزوهای ساده اما دست نیافتنی فرشته های بی پناه دست در دست هم گذاشتیم و به یاری شان شتافتیم؛ هنگامی که بر سفره کوچکشان غذایی گرم قرار دادیم، هنگامی که دلخوش به تحصیل با مدادی شکسته و دفتری پاره بودند و برایشان مدرسه ساختیم، هنگامی که برای تسکین دردهای عمیق شان دارویی پیدا نمی کردند و برایشان بیمارستان و درمانگاه ساختیم، هنگامی که لباس سپید عروسی برایشان رویایی تلخ بود و با اعطای جهیزیه برایشان شبی پرستاره ساختیم؛ آن هنگام، معجزه رخ داد.
اینک در دهمین سال میلادمان مفتخریم سرافرازانه اعلام کنیم که به جمع یاوران بنیاد فرشته ای مهربان ملحق شده تا سفیر مهربانی مان باشد و صدای ضعیف زنان و کودکان تنها و بی سرپرست این سرزمین را با مهرش به نغمه ای خوش بدل کرده و به گوش همگان رساند.
خوشحالیم که هنرمندی ارزشمند به جمع مان ملحق شده و از این لحظه بانو آنا نعمتی را سفیر نیکوکاری بنیاد دست های مهربان معرفی می نماییم.
فرشته های بی پناه!
می دانیم بی رحمی روزگار بین ما و شما فاصله انداخته، اما شما دیگر تنها نیستید ما قایق می شویم و به کمکتان می آییم و هیچ طوفانی نمی تواند جدایمان کند.

Ich bin bewandert in fast allen bereichen der https://homeworkhelper.net terraristik, der katzen- und kleinnagerhaltung.